Заруба Віктор Яковлевич

Завідувач кафедри «Економічної кібернетики та маркетингового менеджменту", доктор економічних наук, професор
Контактна електронна адреса: vza@kpi.kharkov.ua

Народився 14 листопада 1951 року у м. Харкові. У 1968 році закінчив із золотою медаллю середню школу і поступив на навчання до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ „ХПІ”, у той час - Харківський політехнічний інститут), який з відзнакою закінчив у 1974 році, отримавши кваліфікацію "інженер-дослідник" за спеціальністю «динаміка польоту та управління». На протязі навчання був іменним стипендіатом. очолював роботу студентського наукового товариства інженерно-фізичного факультету.

Після закінчення аспірантури ХПІ в 1977 р. до останнього часу працює в НТУ „ХПІ” на науково–педагогічних посадах: асистентом кафедри автоматизованих систем управління (1978-1983), доцентом кафедри технічної кибернетики (1983-1996), завідувачем кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту (1997-2006), деканом факультету управління бізнесом (2006-2009), деканом факультету економічної інформатики та менеджменту з 2009 року.

У середині 90-х років минулого сторіччя Заруба В.Я. виступив ініціатором відкриття нового для НТУ „ХПІ” освітнього напряму „Економіка і підприємництво” поряд із вже відкритим на економічному факультеті напрямом „Менеджмент”. Для реалізації цієї ініціативи у лютому 1996 року в НТУ „ХПІ” був створений факультет сучасних і нових спеціальностей, який через рік був перейменований у факультет управління бізнесом. З 1997/98 навчального року на цьому факультеті поряд з навчальним процесом зі спеціальності "Менеджмент організацій" розпочалася підготовка фахівців за спеціальностями "Економічна кібернетика" і "Маркетинг" освітнього напряму „Економіка і підприємництво” за денною та заочною формами навчання. У 2009 р. факультет управління бізнесом був реорганізований і перейменований у факультет економічної інформатики та менеджменту. З початку створення цього факультету у 1996 р. В.Я. Заруба є. його деканом.

Заруба Віктор Яковлевич – економіст-математик, фахівець у галузі математичних моделей та інформаційних технологій в економіціІ та менеджменті. Опублікував біля 190 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 10 монографій та 3 підручники. Підготував 7 кандидатів та 2 докторів наук, був членом Наукової ради МОН України за секцією „Економіка”, приймав участь у проходженні захистів багатьох докторських і кандидатських дисертацій у якості опонента і члена декількох спеціалізованих рад. Виступив одним із засновників громадських організацій „Українська асоціація маркетингу”, та „Українська асоціація економічної кібернетики”, безпосередньо сприяв створенню фахових журналів «Маркетинг в Україні» та «Економічна кібернетика». За плідну діяльність у галузі освіти і науки нагороджений відомчими знаками „Відмінник освіти України”, „Петро Могила”, грамотами Чернівецької та Харківської облдержадміністрацій.

У колі основних досліджень: розробка теорії процедур конкурентного розподілення ресурсів і торгів у дворівневих системах „принципал – агенти” в умовах асиметричної поінформованості учасників; математичне моделювання групової поведінки агентів соціально-економічних систем; створення теорії багаторівневого управління ресурсами організацій на засадах принципів праксеології та концепції потенціалу організацій.

Дослідження процедур конкурентного розподілення ресурсів були розпочаті з 1977 р. і продовжувалися завдяки їх підтримки завідувачем лабораторією активних систем Інституту проблем управління АН СРСР (зараз – РАН) В.М. Бурковим і його колег. Співпраця з ними триває до сьогодення. Сучасних молодих вчених можуть зацікавити спогади В.Я. Заруби про початок його шляху в науці. Вони відображені у статті, яка опублікована в працях міжнародної конференції, присвяченій 30-річчю теорії активних систем.

Розробка теорії процедур конкурентного розподілення ресурсів і торгів тривала із середини 80-х до початку 90-х років. Основу цієї теорії, яку склали результати ранішніх досліджень, склали: 1) формалізація ситуацій розподілення і торгів з урахуванням мотивації поведінки агентів і умов для взаємного поінформування; 2) теоретико-ігрова концепція систематизації процедур; 3) аналітичний підхід до проектування процедур розподілення і торгів. Застосування коректно побудованих процедур на об’єктах упровадження дозволило підвищити ефективність використання ресурсів та зменшити суб’єктивний вплив адміністративного персоналу. (Докладніше дивіться за посиланням: РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ

Низка сумісних з докторантом Н.В. Кузьминчук наукових праць присвячена дослідженню впливу психологічних чинників на групову поведінку агентів соціально-економічних систем. Практично важливі результати отримані в сфері оцінки та прогнозування обсягів тіньової діяльності у різних галузях регіональної економіки Були запропоновані моделі групової поведінки платників податків, які враховують чинники інерції та конформізму. Для ідентифікації параметрів цих моделей використовувалися спеціально розроблені методики оцінки обсягів тіньової діяльності та офіційна статистика.

В останні роки наукові інтереси спрямовані на створення теорії багаторівневого управління ресурсами організацій для моделювання їх функціонування та розвитку. Ця теорія за своїми базовими положеннями тісно кореспондується із концепцією Enterprise resource planning (ERP - системи) створення сучасних інформаційних систем підприємств. За результатами досліджень удосконалені та упроваджені моделі управління системами ресурсів низки підприємств.

 • 1979-1983 Відповідальний виконавець господарських договорів з розробки процедур планування на засадах теоретико-ігрового підходу для галузі цивільної авіації.
 • 1984-1989 Керівник НДР з проектування процедур розподілення ресурсів на рівні галузі за заказами підрозділів і підприємств Міністерства радіопромисловості СРСР і Міністерства промзв’язку СРСР: Методичні та програмні засоби розподілу дефіцитних матеріально-технічних ресурсів між підприємствами галузі на основі конкурентного (активного) планування упроваджено в 1984-88 рр. у системі Міністерстві радіопромисловості СРСР. Об'єктом упровадження процедур розподілу комплектуючих виробів були Головне управління комплектації та Головне планово - економічне управління. Об'єктом упровадження процедур розподілу технологічного обладнання було Управління Головного механіка та Головного енергетика. Сумарний річний економічний ефект на етапі опробного упровадження склав 1 млн. 200 тис. руб. в цінах до 1988р.
 • У 1987-89 рр. упроваджено методику та прикладні програми розрахунків у діалоговому режимі збалансованого по ресурсам плану виробництва радіоелектронної апаратури і комплектуючих виробів до неї для Головного управління матеріально-технічного постачання Мінпромзв'язку СРСР. Річний економічний ефект на стадії упровадження склав 746 тис. руб. в цінах 1989 р.
 • 1994- 1995 Разробка методичного і програмного забезпечення оцінки ринкової вартості об’єктів нерухомості (керівник спільного проекту з Харківською товарною біржею).
 • 2000-2004 Керівник проектів з маркетингових досліджень за господарчими договорами з підприємствами м.Харкова: «Розробка методичного та програмного забезпечення оцінки ринкової вартості телевізійних приймачів за методом аналогів для ринку м. Харкова», замовник ПП «Гемма» (тематичний план НТУ “ХПІ”, тема М 88689); «Розробка методичних рекомендацій з формування маркетингового комплексу пропозиції інформаційно-довідкових видань загальноміського призначення», замовник ТОВ «Золоті сторінки» (тематичний план НТУ “ХПІ”, тема М 88220);
 • 2000-2005 Керівник держбюджетних НДР Міністерства освіти і науки України з розвитку теоретичних засад процедур планування і мотивації: «Розвиток теоретичних основ проектування мотиваційних процедур планування в системах маркетингового та фінансового менеджменту», ДР_0100U001694; «Удосконалення методології та методів дослідження мотиваційного аспекту прийняття організаційно-управлінських рішень у виробничо-економічних системах», ДР 0104U003363.
 • 2010-2011 Керівник НДР з проблеми багаторівневого управління ресурсами та потенціалами організацій: «Оперативне управління виробничо-фінансовою діяльністю підприємства», замовник в рамках господарчого договору з ТОВ «Електродинаміка», ДР 0110U008127; «Моделі прийняття рішень з управління потенціалом електропостачального підприємства» в рамках господарчого договору з ТОВ Науково-технічний центр «Енергетичні технології», включено до тематичного плану НТУ “ХПІ”, тема М 88083
 • 2010-2012 Керівник держбюджетної НДР Міністерства освіти і науки України «Моделювання процесів відтворення соціально-економічного потенціалу промисловості регіону», ДР 0110U001254, термін виконання: з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р. 2012-2015 Академічний керівник робіт НТУ ХПІ з міжнародного проекту TEMPUS 530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES «INNOLAB - Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних платформ для навчання підприємництву й розкриття інноваційного потенціалу університетів у постсоціалістичних країнах». Термін виконання - з 01.10.2012 р. по 30.03.2015 р.
 1. Процедури конкурентного розподілення ресурсів і торгів:

  1. Заруба В.Я. Механизмы планирования при распределении ограниченного ресурса// Автоматика и телемеханика. – 1984. - №9. – С.108-120.
  2. Заруба В.Я. Эффективное корректное планирование с встречным формированием данных// Автоматика и телемеханика. – 1988. - №6. – С. 125-134.
  3. Заруба В.Я. Эффективность законов пропорционального распределения ресурса// Вестн. Харьк. политехн. ин-та, №252. Техн. кибернетика и ее прилож. Вып.8. – Харьков, 1988. – С.58-61.
  4. Заруба В.Я. Недоминируемость достоверных законов полного распределения ресурса// Вестн. Харьк. политехн. ин-та, №277. Техн. кибернетика и ее прилож. Вып.10. – Харьков, 1990. – С.63-65.
  5. Заруба В.Я. Процедуры активного планирования при распределении ограниченного ресурса// Автоматика и телемеханика. – 1990. - №7. – С. 124-131
  6. Заруба В.Я. Аналитическое проектирование мотивационных процедур планирования /монография/. Харьков: Бизнес Информ,1998 - 248с.
  7. Заруба В.Я. Активное планирование в двусторонних асимметричных переговорах// Экономическая кибернетика. - Донецк, 2000.-№1-2, с. 15 –18.
 2. Моделі групової поведінки:

  1. Заруба В.Я. Оценка устойчивости норм экономического взаимодействия. //Теория активных систем - 2007. Труды международной научно-практической конференции (14-15 ноября 2007 г., Москва, Россия). –М.: ИПУ РАН, 2007. С. 43-47.
  2. Заруба В.Я. Социально-психологический аспект поведения агентов обменных операций: моделирование и анализ / В.Я. Заруба, Н.В. Кузьминчук// Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики: Монографія. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2007. – С. 318–334.
  3. Заруба В.Я. Исследование влияния налоговой системы на поведение налогоплательщиков / В.Я. Заруба, Н. В. Кузьминчук// Налогообложение: проблемы науки и практики – 2009: Монография. / Под. ред. проф. Ю. Б. Иванова. — Х.: ФЛП Либуркина Л. М.; ИД «ИНЖЭК», 2009. - С. 106-118.
  4. Заруба, В. Я. Прогнозирование налоговых поступлений с учетом изменений объемов теневой экономики [Текст] / В. Я. Заруба, Н. В. Кузьминчук // Теория активных систем / Труды международной научно-практической конференции (14-16 ноября 2011 г., Москва, Россия). Том IIІ. Общая редакция — В. Н. Бурков, Д. А. Новиков. — М.: ИПУ РАН, 2011. — С. 59-62.
  5. Заруба В.Я. Прогнозирование налоговых поступлений в условиях развитого сектора теневой экономики / В.Я. Заруба, Н. В. Кузьминчук// Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения: монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / Под. ред. И.А. Майбурова, А.П. Киреенко, Ю. Б. Иванова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - С.88-98.
 3. Багаторівневе управління ресурсами та потенціалами організацій:

  1. Заруба В.Я. Нормативно-ценностный механизм в управления социально-экономическими системами //Новая парадигма исследований в экономике: Новое в экономической кибернетике. Сб. научн. статей.-Донецк: ДонНУ, 2004. -№2. С.16-18.
  2. Заруба В.Я., Критерий выбора направления развития потенциала предприятия/ В.Я. Заруба, І.А. Парфентенко //Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: Научные труды ІІІ Международной школы-симпозиума АМУР-2009. Севастополь, 14-20 сентября 2009 г. / Под ред. М.Ю.Куссого, А.В. Сигала. – Симферополь: 2009.- С. 104-106.
  3. Заруба В.Я. Моделирование процессов воспроизводства потенциала предприятия (п. 4.1) / В.Я. Заруба, Л.В. Потрашкова // Современные проблемы моделирования социально-экономических систем: Монография. – Х.: ФЛП Александрова К.М.; ИД «ИНЖЭК», 2009. - С.261-279.
  4. Заруба В.Я. Оценка потенциала предприятия с учетом его воспроизводственной структуры / В.Я. Заруба, Л.В. Потрашкова // Теория активных систем / Труды международной научно-практической конференции (17-19 ноября 2009 г., Москва, Россия). Том ІІ. Общая редакция – В.Н.Бурков, Д.А.Новиков. – М.: ИПУ РАН, 2009. С. 97- 100.
  5. Заруба В.Я. Общая теория деятельности как методологическая основа моделирования социально-экономических систем. //Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: Монографія/Під ред. д.е.н., професора Пономаренка В.С., д.е.н., професора Кизима М.О., д.е.н., професора Тищенка О.М. – Х.: ФОП Павленко О.Г., ВД «ІНЖЕК», 2010. – С.90-109.
  6. Заруба В.Я. Потенциал человеческой деятельности в современном обществе / В. Я. Заруба, Н. В. Кузьминчук // Бизнес-Информ. Научный информационный журнал. — 2010. — № 9. — С. 188-197.
  7. Заруба В.Я., Ходак М.И. Функции прогнозирования в иерархической системе управления электро-снабжающего предприятия // Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: Монографія/Під ред.. О.І.Черняка, П.В.Захарченко. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. С. 47-58.
  8. Заруба В. Я., Потрашкова Л. В. Моделирование финансового потенциала предприятия на основе иерархической концепции // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблемі моделювання соціально-економічних систем» 9 – 10 квітня 2012 р. (Електронний додаток) [Электронный ресурс]. — Електрон. дан. — Х.: вид. «ІНЖЕК», 2012. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 8 см. — Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. — Назва з етикетки диска.
  9. Заруба В.Я. Системно-ресурсний підхід до управління діяльністю підприємства//Модели оценки и анализа сложныхс оциально-экономических систем: Монографія / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С.Клебановой, докт. экон. наук, проф. Н.А.Кизима. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2013. С.354-371.
  10. Заруба В.Я. Анализ инновационного потенциала общества с позиции общей теории деятельности// Управление инновациями – 2013: Материалы международной научно-практической конференции 19-21 ноября 2013 г. / Под ред. Р.М.Нижегородцева. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2013. – С.19 –22.

Харченко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент
Контактна електронна адреса: alex2995@mail.ru

Народилася у 1973 р. у місті Харків. У 1996 році закінчила Харківський державний політехнічний університет (нині НТУ «ХПІ») за спеціальністю «Прикладна математика» кваліфікація «Інженер-математик», кандидат економічних наук («Моделювання процесів прийняття рішень у системі інвестиційного менеджменту» за спеціальністю 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» 2003 р.). На кафедрі економічної кібернетики та маркетингового менеджменту працює з 1999 р, доцент кафедри з 2005 р.

 1. Оптимізаційні методи та моделі
 2. Економетрика
 3. Прогнозування соціально-економічних процесів
 4. Дослідження операцій
 5. Актуарні розрахунки
 6. Фінансовий менеджмент
 7. Логістика
 8. Фінансова математика

бізнес-планування; моделі адаптивного управління соціально-економічними системами; ризик-менеджмент.

 1. Харченко А.О., Авєріна О.А. Економіко-математичні підходи до раціонального розміщення логістичних центрів транспортного підприємства. Тези доповідей ІІІ Університетської науково-практичної конференції магістрантів Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (14-16 квітня 2009 р). – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2009. С. 3-5.
 2. Харченко А.О. Математичне моделювання економічних процесів в умовах ринкової трансформації. Матеріали науково-методичної конференції «Могилянські читання - 2010», «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний». – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 18 – 24 жовтня 2010.
 3. «Історія розвитку науки про управліня та її роль у підготовці сучасних менеджерів» // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Кірпічовські читання з істрії науки і техніки” – Харків, 2012.

Народився у 1966 р. в м. Харкові. У 1989 році (з відзнакою) закінчив Харківський політехнічний інститут (нині НТУ «ХПІ») за спеціальністю «Робототехнічні системи». Кандидат економічних наук («Математичні моделі та методи формування активних стратегій ціноутворення» за спеціальністю 08.00.13 «Економіко математичні методиі», 1994 р.), доцент (2012 р.). На факультеті економічної інформатики та менеджменту працює з 2004 р. В 2001-2004рр. працював викладачем економіки в Корнельскому університеті (м.Ітака, США).

 1. Економічна кібернетика
 2. Моделювання економіки
 3. Прогнозування попиту
 4. Математичні моделі в маркетингу та менеджменті
 5. Сучасні проблеми та методи математичного і комп’ютерного моделювання

за результатами наукових досліджень видано біля 100 наукових праць, у тому числі 2 підручника (з грифом Міністерства освіти і науки України), 6 навчальних посібників.

  на кафедрі є відповідальним за наукову роботу студентів, їх підготовку до участі в олімпіадах. Приймає участь в міжнародному співробітництві кафедри. працює над грантом TEMPUS “Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних платформ для навчання підприємництву та розкриття інноваційного потенціалу університетів у постсоціалістичних країнах» (TEMPUS 530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES).

Народилася у 1976 р. у м. Харків. Має дві вищі освіти. Закінчила у 1998 році Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю “Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища”, має кваліфікацію інженера хіміка еколога. В 1999 році з відзнакою закінчила Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю “Менеджмент у виробничій сфері (спеціалізація “Менеджмент підприємницької діяльності”)”, має кваліфікацію економіста- менеджера. Кандидат економічних наук з 2003 року. Дисертацію захистила в 2003 році в спеціалізованій раді Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” за спеціальністю 08.02.02- економіка та управління науково-технічним прогресом. Вчене звання доцента отримала у 2004 році. Доктор економічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила в 2012 році спеціалізованій раді Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Доктор економічних наук Райко Д.В. є членом двох спеціалізованих вчених рад за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності): спеціалізована вчена рада Д 64.050.02 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; спеціалізована вчена рада К 45.052.02 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Проходила наукове стажування в Магдебургському університеті (Германії), Віденському університеті (Австрія). Підвищувала рівень своєї науково-педагогічної кваліфікації при cтажуванні на курсах освітньої компанії ETCN (Нідерланди ), яка займається підвищенням кваліфікації викладачів в галузі економіки, отримала диплом Hoge School NOVI University for Professional Education of the Netherlands. Під час перебування в Голландії нею були відвідані тренінги, тематикою яких було висвітлення ефективних підходів і нових технологій викладання маркетингових дисциплін; проводилися дискусії та відбувався обмін досвідом щодо впровадження нових знань в навчальну систему українських вищих закладів. Практичні тренінги поєднувалися з бізнес-візитами та зустрічами з директорами відомих компаній: Unilever, IBM, British American Tabacco, Heineken, ESOMAR- світової асоціації дослідників ринку. Як постійний член Української Асоціації маркетингу України (м.Київ) проводить значну організаційно-наукову роботу з науковцями Германії, Нідерландів, Великобританії, Австрії, Польщі щодо науково-практичних конференцій, тренінгів тощо.

 1. Інфраструктура товарного ринку
 2. Промисловий маркетинг
 3. Поведінка споживачів
 4. Маркетингова політика розподілу
 5. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Райко Д.В. є продовжувачем традицій наукової школи НТУ "ХПІ" зі стратегічного управління розвитком маркетингової діяльності промислових підприємств.

  доктора економічних наук Райко Д.В. пов’язано з обґрунтуванням й подальшому розвитку теоретичних, методологічних положень і методичного забезпечення формування стратегічного управління розвитком маркетингової діяльності промислових підприємств машинобудування з урахуванням впливу на їх розвиток зовнішнього та внутрішнього середовища, а також взаємозв’язку стратегічного менеджменту і стратегічного маркетингу. У 2006–2012 рр. як науковий керівник Райко Д.В. очолювала дослідження у рамках господарської договірної науково-дослідної роботи «Методологічне і методичне забезпечення стратегічного управління маркетинговою діяльністю машинобудівного комплексу Харківського регіону» (ЗАТ «Серп і Молот», м. Харків, ДР № 0109U005060). Була виконавцем держбюджетних науково-дослідних робіт МОН України: «Розробка математичних моделей та методів вирішення задач управління виробництвом в умовах невизначеності» (ДР № 0106U005166); «Моделювання процесів відтворення соціально-економічного потенціалу промисловості регіону» (ДР № 0110U001254), науково-дослідних бюджетних робіт «Оцінювання конкурентоспроможності інтегрованих структур бізнесу» (план Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків, ДР № 0107U006353), господарської договірної науково-дослідної роботи «Розробка методичного забезпечення управління економічним і соціальним розвитком промислових підприємств та наукових організацій» з Державним інститутом по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості «ГИПРОКОКС» (план наукових досліджень Харківського національного економічного університету, м. Харків, ДР № 0108U001693). У 2013 році д.е.н. Райко Д.В. очолює виконання двох НДР: «Розробка рекомендацій щодо удосконалення використання теплоти в цеху кальцинації » ПАТ «Кримський содовий завод»: «Розробка рекомендацій щодо удосконалення технологічної схеми виробництва виварочної солі» ПАТ «Кримський содовий завод». Реалізація запропонованих заходів дозволяє очікувати зростання ефективності результатів виробничої діяльності вищезазначеного підприємства в цілому до двох відсотків на рік на протязі періоду впровадження розроблених пропозицій

Народилася на Сумщині. У 1999 році (з відзнакою) закінчила Харківський державний економіч-ний університет (нині Харківський національний економічний університет) за спеціальністю «Фінанси і кредит», кандидат економічних наук («Економіко-організаційне забезпечення розвит-ку послуг виробничого характеру» за спеціальністю 08.07.01 «Економіка промисловості», 2002 р.), доктор економічних наук («Державне регулювання розвитку регіону фінансово-бюджетними інструментами» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарст-вом», 2013 р.), доцент (2006 р.). На факультеті економічної інформатики та менеджменту працює з 2009 р., з 2013 р. – очолює кафедру економічної кібернетики та маркетингового менеджменту. У липні 2008 р. отримала сертифікат про навчання в Інституті англійської мови (English Language Institute, Manitoba, Canada) (Манітоба, Канада). Приймала участь у складі робочої групи НТУ «ХПІ» при підготовці пропозицій до проекту Стратегії розвитку міста Харкова до 2030 р. (2012-2013 рр.). Доктор економічних наук Кузьминчук Н. В. є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 На-ціонального технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 1. Національна економіка;
 2. Економіка зарубіжних країн та стратегія їх розвитку;
 3. Фінанси;
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини;
 5. Зовнішньоекономічна маркетингова діяльність

Нагороджена за перемогу в номінації «Молодий викладач, кандидат наук ХДЕУ-2003» (2003 р.). Переможець Всеукраїнського конкурсу молодих науковців в галузі економіки ім. М. І. Туган-Барановського (2012 р.). Зайняла І місце Кращі видання НТУ «ХПІ» 2012 року у номінації «Кра-щий підручник за 2012 р.». 2015 р. нагороджена грамотою Національної академії педагогічних наук України за високі науково-педагогічні досягнення, високий професіоналізм, ефективне сприяння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки.

  Кузьминчук Наталія Валеріївна закінчила Харківський державний економічний університет (ХДЕУ) з відзнакою, 1999 р. (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця) за спеціальністю «Фінанси і кредит» (кваліфікація - економіст). У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») з 2009 р. Викладає дисципліни на кафедрі економічної кібернетики та маркетингового менеджменту (ЕКММ) «Гроші та кредит», «Основи наукових досліджень», «Зовнішньоекономічна маркетингова діяльність», «Соціально-відповідальний маркетинг».

  Пройшла науково-педагогічний шлях від аспіранта до професора кафедри ЕКММ НТУ «ХПІ». Тема кандидатської дисертації: «Економіко-організаційне забезпечення розвитку послуг виробничого характеру» за спеціальністю 08.07.01 «Економіка промисловості», 2002 р.; тема докторської дисертації: «Державне регулювання розвитку регіону фінансово-бюджетними інструментами» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 2013 р. Займає активну позицію у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема підготувала 5-ть кандидатів наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, постійно бере участь у процедурі захистів багатьох докторських і кандидатських дисертацій у якості опонента.

  Член спеціалізованої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), член редколегій наукових періодичних видань, зокрема є заступником головного редактора електронного фахового науково-практичного журналу «Інфраструктура ринку».

  Почесні державні та відомчі нагороди України і дата нагородження: Лауреат стипендії Харківської обласної державної адміністрації ім. М. І. Туган- Барановського в галузі економіки (2012 р.), Грамота Національної академії педагогічних наук за високі науково-педагогічні досягнення, високий професіоналізм, ефективне сприяння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки (2015 р.), Подяка директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації за високі науково- педагогічні досягнення, особистий внесок у розбудову науково-технічного потенціалу Харківщини (2016 р.).

Народилась на Харківщині, у 1980 році закінчила економічний факультет Харківського державного університету ім. М.Горького (нині ХДУ ім.В.Н.Каразіна) за спеціальністю «політична економія», кандидат економічних наук («Економічні відносини технічної реконструкції промислових підприємств», 08.00.01 «політична економія»), доцент (1995). Працювала у Харківському авіаційному інституті ім. Жуковського, Харківському політехнічному університеті, на кафедрі економічної кібернетики та маркетингового менеджменту – з самого заснування (1997 року).

 1. Державне регулювання економіки
 2. Моделі державного регулювання економіки
 3. Економіка інформації
 1. Конохова З.П.. Актуалізація змісту дисципліни «вступ до спеціальності» у підготовці бакалаврів з маркетингу.- Актуальные научные исследования в современном мире. ХХV междунар. науч.конфер. 26-27 мая 2017 г., Переяслав-Хмельницкий.//Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2017.-Вып.5(25), ч.1.С.44-51. Наукометричні бази: РИНЦ, Бібліометрика української науки, Google Scholar, Index Copernicus.
 2. Конохова З.П. Ціна інформації у інформаційному бізнесі. - Актуальные научные исследования в современном мире: ХХІІ Междунар.научн.конф. 26-27 марта 2017 г., Переяслав-Хмельницкий.// Сб. научных трудов.-Переяслав-Хмельницкий,2017.-Вып. 3(23),ч.4, с.109-113. Наукометричні бази: РИНЦ, Бібліометрика української науки, Google Scholar, Index Copernicus.
 3. Конохова З.П. Асимметрия информации в системе управления экономикой Украины / Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання.2016 р. № 10.[Електронний ресурс] Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-10-2016 Наукометрична база: Index Copernicus
 4. Конохова З.П. Інформація як специфічний ресурс організації / Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. 2018 р. № 21. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-21-2018 Наукометрична база: Index Copernicus
 5. Конохова З.П. Економіка інформації у просторі економічних досліджень /Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. 2018р. .№ 22. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-22-2018 Наукометрична база даних: Index Copernicus

 1. Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних
 2. Статистика
 3. Статистичний аналіз даних
 4. Інформаційні системи і технології в управлінні
 5. Системи статистичного аналізу даних

Грінберг Галина Леонідівна

Кандидат технічних наук, доцент
Контактна електронна адреса:glngrinberg@gmail.com

Народилася у 1957 р. у місті Полтава. У 1980 році закінчила Український заочний політехнічний інститут (нині Українська інженерно-педагогічна академія) за спеціальністю «Електроенергетика електропостачання промислових підприємств» кваліфікація «Інженер-викладач електроенергетичних дисциплін», кандидат технічних наук («Підвищення якості перехідних процесів у вентильних двигунах» за спеціальністю 05.09.01 «Електричні машини 1989 р.). На кафедрі економічної кібернетики та маркетингового менеджменту працює з 1999 р, доцент кафедри з 2001 р.

 1. Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних
 2. Статистика
 3. Статистичний аналіз даних
 4. Інформаційні системи і технології в управлінні
 5. Системи статистичного аналізу даних

освітні вимірювання, управління якістю освіти, експертне оцінювання.

 1. Гринберг Г.Л., Любчик М. Л Идентификация нелинейных функций предпочтения в задачах многокритериального экспертного оценивания // Системный анализ, управление и информационные техно¬логии. – Х.: Вестник НТУ «ХПИ». – 2009. – Вып. 10. – 6 с.
 2. Гринберг Г.Л., Любчик М. Л. Оптимальное оценивание нелинейной функции предпочтения в многокритериальных задачах принятия решений. Международная научно-практическая конференции «Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «Инфотех-2009», 7 – 12 сентября 2009
 3. Головінова А.К.,Грінберг Г.Л. Застосування методів аналізу асортименту за умов неоднорідної товарної сукупності. Науково-практичні студентська конференція магістрантів НТУ «ХПІ» 23-25 березня 2010 року. – ч.4. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. -200 с.
 4. Товажнянський Л.Л., Любчик Л.М, Грінберг Г.Л. Аналіз інформативності оцінки знань та якості математичної підготовки абітурієнтів за даними зовнішнього тестування // Вісник ТІМО. Тестування і моніторінг в освіті. – 2010, № 12 –с.30-36.
 5. Любчик Л.М., Гринберг Г.Л. Статистический анализ информационной системы измерения знаний на основе IRT-моделей // Матеріали ХУІІІ міждународної конференції з автоматичного управління «Автоматика», 28-30 вересня 2011 року, Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011, с. 354-355.
 6. Любчик Л.М., Грінберг Г.Л. Аналіз впливу структури тестів та системи вимірювання знань на якість відбору абітурієнтів на основі IRT-моделей (у збірці «Ш Міжнародна науково-методична конференція «освітні вимірювання -2011:модель ЗНО, оцінювання, інтерпретація, використання результатів» (за матеріалами конференції)) // Вісник ТІМО. – 2011. - №4. – с.27.
 7. Любчик Л.М., Гринберг Г.Л. Информационные технологии управления качеством образования // Автоматизация: Проблемы, идеи, решения. Материалы международной научно-технический конференции 2-5 сентября 2012 г.- Севастополь: Изд-во. СевНТУ. 2012. – с. 14-16.
 8. L.M. Lyubchyk, G.L. Grinberg. Preference Function Reconstruction for Multiple Criteria Decision Making Based on Machine Learning Approach // Proceedings of the 2-nd World Conference on Soft Computing “WConfSC’12”, 3-5 December, 2012, Baku, Azerbaijan, pp. 81-85.
 9. Любчик Л.М., Грінберг Г.Л. Інформаційні технології статистичного компьютерного моніторінгу якості теплопостачання // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: збірник наукових праць. - вип. 1 – О.: АО Бахва, 2013, (1), - с. 71-76.
 10. Любчик Л.М., Гринберг Г.Л. Формирование комплексного критерия оценивания качества подготовки абитуриентов // Матеріали ІV міжнародної науково-методичної конференції «Освітні вимірювання -2013», 1-5 жовтня, 2013, Яремче, с.114-115.

Павло Володимирович народився в 1980 р. У 2003 р. закінчив факультет автоматики та приладобудування НТУ "ХПІ" за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі». З 2003 року працював на посаді асистента, а також заступника декана факультету управління бізнесом НТУ «ХПІ» з навчально-виховної роботи. З 2004 року - старший викладач. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію в галузі технічних наук. З 2005 року - доцент, а з 2007 року - доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту НТУ «ХПІ». У 2006 р. - Переможець першого обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямком суспільно-економічних наук . У 2008 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики. З 2009 року - заступник декана факультету економічної інформатики та менеджменту НТУ « ХПІ» з навчально-виховної роботи.

 1. Електронна комерція
 2. Інформаційний бізнес
 3. Web-програмування
 4. Комп'ютёрні мережі

за результатами наукових досліджень видано понад 90 наукових праць, 2 монографії, 7 робіт навчально-методичного характеру, підручник з грифом МОН України.

IT (інформаційні технології), історія техніки, екологія, технологія неорганічних речовин.

Народилася у 1975 р. в м. Харків. У 1997 році (з відзнакою) закінчила Хар-ківський державний економічний університет (нині Харківський національний економічний університет) за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», кандидат економічних наук («Інноваційний розвиток регіону: на прикладі Хар-ківської області» за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіо-нальна економіка, 2011 р.). В 2008 році була нагороджена грамотою за сприяння у підготовці наукової роботи на тему «Фінансова безпека» з галузі науки «Світо-ве господарство та міжнародна торгівля» для XIV-го міського конкурсу науко-вих студентських робіт та виховання молодих наукових кадрів. На факультеті економічної інформатики та менеджменту працює з 2013 р.

 1. Економіка підприємства
 2. Стратегічний маркетинг
 3. Логістичний менеджмент
 4. Маркетингове ціноутворення
 5. Інноваційний розвиток підприємства
 6. Державне регулювання маркетингової діяльності
 1. Економічна безпека суб’єктів господарювання.
 2. Інноваційна політика розвитку регіонів та механізми її реалізації.

Парфентенко Ірина Анатоліївна

старший викладач
Контактна електронна адреса:parfentenko@mail.ru

Ірина Анатоліївна 18 червня 1996 року закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (диплом ЛД № 006590) за спеціальністю "Комп'ютерізовані системи обробки інформації та управління". Присвоєно кваліфікацію інженера-системотехніка. 13 січня 1997 року закінчила Харківський інститут підвищення кваліфікації (Дек № 024088) за спеціальністю "фінанси і кредит". Присвоєно кваліфікацію економіста. Після закінчення працювала бухгалтером у комерційних підприємствах. На кафедрі працює з дня її заснування.

 1. Маркетинг
 2. маркетингова політика комунікацій
 3. Рекламний менеджмент

Сокол Катерина Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент
Контактна електронна адреса:kateryna.sokol@gmail.com

У 1979р. народилась у м. Харкові. З 1996 - 2002 навчалася в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» на кафедрі Системного аналізу та управління. У 2002 отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю економічна кібернетика. З 2002-2004 працювала в НТУ «ХПІ» методистом. З 2004-2008 стажувалася в Alpen-Adria Universitaet Klagenfurt (Клагенфурт, Австрія). З 2008 працює в НТУ «ХПІ» на посаді доцента.

Сокол Катерина Михайлівна у 2015 захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Тема дисертації: «Стратегії міжнародного маркетингу в контексті виходу компаній на світовий ринок інформаційних технологій»

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Сокол К.М. Комплекс міжнародного маркетингу ІТ-компанії в контексті виходу на світовий ринок інформаційних технологій / К.М. Сокол // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: Економічні науки: збірник наукових праць. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – Вип. 28. –Ч.2. – С. 35-41.
 2. Сокол К.М. Формування маркетингової стратегії виходу ІТ-компанії на світовий ринок інформаційних технологій / К.М. Сокол // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. Серія: Економічні науки. Київ: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2014. – Вип. № 5-6 (76-77). – С. 80-92.
 3. Сокол К.М. Світовий ринок інформаційних технологій в контексті глобалізації світової економіки / К.М. Сокол // Електронне наукове видання Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3. - С. 78-83. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-3-2015
 4. 4. Сокол К.М. Оцінка ступеня готовності ІТ-компанії до виходу на світовий ринок інформаційних технологій / К.М. Сокол // Бізнес інформ. – Харків: ВД Інжек, 2015. – №4. – С. 321-326.
 1. Університетська освіта
 2. Регіональна економіка
 3. Менеджмент
 4. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
 5. Маркетингова товарна політика